26 Οκτωβρίου 2020 - indima.gr - O online λογιστής σου

indima.gr – O online λογιστής σου

Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων

Στόχος του Μητρώου, “Elevate Greece”, είναι η παρακολούθηση, στατιστική και ποιοτική ανάλυση του συγκεκριμένου πεδίου της επιχειρηματικότητας, και η εν συνεχεία αξιοποίησή του για την εφαρμογή πολιτικών που στόχο έχουν την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή/και ομάδες νεοφυών επιχειρήσεων.