Με τη δήλωση ΦΠΑ η καταβολή του τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων

Με τη δήλωση ΦΠΑ η καταβολή του τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων  

 

Με το νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I»] που κατατέθηκε στη Βουλή και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 193 αυτού, ορίζεται ότι, οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «TAXISnet» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. Ο τρόπος υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη των τελών μέσω αυτής καθορίζονται με κ.υ.α..

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 193
Διευκόλυνση της είσπραξης ιδίων εσόδων των Ο.Τ.Α.

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι αυτοί που υποχρεούνται σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων υποβάλλουν τη σχετική δήλωση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «TAXISnet» ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., εφόσον υπόκεινται στο τελευταίο. Τα εν λόγω τέλη βεβαιώνονται αυτομάτως μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής και κοινοποιούνται με τον ίδιο τρόπο στον οικείο δήμο, καθώς, κατόπιν σχετικών ελέγχων Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, εντοπίστηκαν περιπτώσεις στρεβλώσεων στην είσπραξη του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, που στέρησαν ρευστότητα από τους δήμους. Με στόχο την ενίσχυση των εσόδων των δήμων, καθιερώνεται με την προτεινόμενη ρύθμιση, μία διαφανής διαδικασία είσπραξης των τελών παρεπιδημούντων και των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «TAXISnet». Είναι σαφές ότι πρόκειται για μία διαδικασία που θα αντιμετωπίσει δραστικά φαινόμενα αναποτελεσματικότητας και αδιαφάνειας που έχουν εντοπιστεί στην είσπραξη των ως άνω τελών.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 193
Διευκόλυνση της είσπραξης ιδίων εσόδων των Ο.Τ.Α.

Στο άρθρο 17 του ν. 2130/1993 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «TAXISnet» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. Ο τρόπος υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη των τελών μέσω αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος»

Πηγή: Taxheaven

Δημήτρης

Comments