Παραθέτουμε ορισμένες σημαντικές επισημάνσεις που αφορούν στα νέα έντυπα Ε1 και Ε3,