Από ΔΟΥ: φορολογικές δηλώσεις-αντίγραφα εκκαθαριστικών.

Από ΟΑΕΔ: έκδοση βεβαιώσεων-ανανέωση κάρτας ανεργίας, ενημέρωση για επιδώματα, προγραμματα, ταμείο ανεργίας-δελτία κοινωνικού τουρισμού.

Από ΙΚΑ: Ασφαλιστικό βιογραφικό και έκδοση ασφαλιστικής ικανότητας.

Από ΟΓΑ: Ρύθμιση οφείλων-πληροφορία οικογενειακών επιδομάτων.

Από ΕΣΠΑ: Ενημέρωση για προγράμματα, σύνταξη μελετών και ενημέρωση για προγράμματα από ΚΕΚ.